مدیر عامل وبسایت آموزشات

مدرس و فعالیت در زمینه

راه اندازی کسب و کار اینترنتی و داشبوردهای مدیریتی

 هوش تجاری و برنامه نویسی تحت وب