مدیر اجرایی وبسایت آموزشات

مدرس و فعالیت در زمینه

داشبوردهای مدیریتی اکسل

و فعالیت در زمینه بازاریابی اینترنتی