وحید بهرادمرد

مدرس و فعالیت در زمینه داشبوردهای مدیریتی اکسل و فعالیت در زمینه بازاریابی اینترنتی

یوسف گلمحمدی

فعالیت در زمینه راه اندازی کسب و کار اینترنتی و فعالیت در زمینه هوش تجاری داشبوردهای مدیریتی